ÄGARSIDOR

Information till DIG SOM
ÄGer en bostadsrätt

Stadgar

Juridiskt Ansvar

Försäkringsfrågan

Som bostadsrättsägare ansvarar du för att din egen lägenhet är försäkrad. Du är skyldig att teckna en bostadsrättsförsäkring som täcker ev. skador i din enhet, t ex vattenläcka, maskinfel eller liknande. Övriga skador för själva anläggningen täcks av föreningens fastighetsförsäkring.

Du kan också behöva teckna en separat hemförsäkring för lösöre, dvs för möbler, husgeråd och personliga  tillhörigheter. Kolla vad som gäller för din vanliga hemförsäkring ibland täcker den lösöre på annan plats (fritidsboende) upp till 50 000 kronor. Beroende på hur stor enhet du äger kanske detta inte är tillräckligt utan att du ändå måste teckna en separat hemförsäkring.

Slitage och underhåll

Kostnaden för vanligt underhåll och slitage av din enhet, dvs allt som finns innanför dörren i din lägenhet får du själv stå för. Kostnaden för detta ingår inte i bostadsrättsavgiften. Här är det ingen skillnad mot vad som gäller för vanliga bostadsrätter.

När det blir aktuellt att fräscha upp din enhet kommer du att få information om detta. Styrelsen ser fortlöpande över anläggningen i samarbete med hotelloperatören. Om det är något som behöver underhållas i din enhet kommer du i god tid att få uppgift om detta och vad kostnaden för detta kommer att bli.

Yttre underhåll av din enhet står föreningen för, det ingår i bostadsrättsavgiften.

Föreningens ansvar

Bostadsrättsföreningen har tecknat en gemensam fastighetsförsäkring för hela anläggningen som gäller för allt som hänger ihop med själva fastigheten, dvs allt utanför din dörr. När det gäller underhåll av själva fastigheten ingår kostnaden för detta i den bostadsrättsavgift du betalar till föreningen. Trädgårdsskötseln ligger också på föreningen.

Uthyrning av lägenheten

En av fördelarna med att äga en bostadsrätt i Brf Klippan är att du erbjuds möjlighet att hyra ut din lägenhet via vår restaurangentreprenör. Detta görs via ett uthyrningsavtal där du överlåter dispositionsrätten under den tid du inte vistas där. Vederbörande driver hotell och restaurangrörelse och sköter allt det praktiska med nyckelutlämning, avsyning, bäddning, frukost, städning och att tar betalt av hotellgästerna. När du själv kommer till din lägenhet ska allt alltid finnas på plats enligt den inventarieförteckning som gäller för din lägenhet. 
 

Avtal om uthyrning av din lägenhet kan tecknas med entreprenören för hotellet. Det finns ett avtal om fast ersättning per natt som fastställs vid årsstämman. Ersättningen varierar beroende på säsong.

 1. Allt avseende uthyrning av bostadsrätterna regleras i ett uthyrningsavtal mellan driftbolaget (f.n Kungsresort AB) och varje enskild bostadsrättsinnehavare. Avräkning redovisas och utbetalas till bostadsrättsinnehavaren månadsvis i efterskott.

 2. Driftbolaget arrenderar Restaurangen av föreningen och Bostadsrättsföreningen har genom avtal med driftbolaget även överlåtit uthyrning och drift.

 3. Du som Bostadsrättsinnehavare skall inneha försäkring som enligt försäkringsbranschen bedöms lämplig för innehavare av bostadsrätt.

 4. Prislista för bostadsrätternas uthyrning fastställs årligen vid föreningens årsstämma. För att uppnå ett optimalt uthyrningsresultat äger Driftbolaget rätt att tillämpa en differentierad prissättning.

 5. Uthyrning är en fortlöpande process och en viss uthyrning kan redan finnas vid det tillfället ni skriver avtal för er bostadsrätt, dessa hyresgäster äger rätt till nyttjande av sin förbokning av uthyrningsobjektet oavsett om bostadsrätten upplåtes/överlåtes till dig.

 6. Observera att all uthyrning ska ske genom driftbolaget och för att undvika dubbelbokningar måste även bostadsrättsinnehavaren ”boka in sig själv”.

 7. Om du själv vistas i din lägenhet ska städningen efteråt utföras av Kungsresort enligt avtalad prislista. Detta är obligatorisk.

 8. Bostadsrätterna hyrs ut i enlighet med standard som är beskriven på Hotell Kungshamns hemsida. Önskar du ändra dessa förutsättningar är det ditt val men alla väsentliga ändringar som ägaren ämnar utföra såsom inventarier, installation eller annat ska omgående och i god tid meddelas skriftligen till driftsbolaget.

 

Regler och rutiner

Vår förening – regler och rutiner

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Klippan i Kungshamn på Hotell Kungshamn. Med oss får du en trevlig vistelse, hyresintäkter för din bostadsrätt samt tillgång till fastighetens alla gemensamma lokaler och faciliteter.

 1. Underhåll i bostadsrätten står du för och allt yttre underhåll samt underhåll av de gemensamma lokalerna står bostadsrättsföreningen för. Underhåll och ansvar framgår av föreningens stadgar.
 2. Precis som hyresgäster betalar hyra, ska den som har en bostadsrätt betala en så kallad årsavgift. Beloppet delas upp i tolv delar och inbetalningen ska ske varje månad i förskott. Årsavgiften ska bl.a täcka föreningens driftskostnader som underhåll, vatten, fastighetsskatt, räntor och amortering på lån.
 3. Att köpa en bostadsrätt betyder att man köper rätten att nyttja en fastställd yta och man blir medlem i en bostadsrättsförening. Bostadsrättshavaren äger inte bostadsrätten utan det är bostadsrättsföreningen som äger hela fastigheten, det vill säga alla utrymmen i fastigheten och till fastigheten hörande utemiljö. Detta betyder att man som medlem blir delägare i en fastighet och har därmed ett personligt intresse av att föreningen sköts på ett tillfredställande sätt.
 4. Som bostadsrättshavare är man med och fattar beslut om hur fastigheten ska skötas, det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman eller vid en extra stämma. Önskar man få ett ärende behandlat på stämman ska det lämnas in skriftligt till styrelsen. När stämman ska hållas och tid för inlämning av ärenden styrs i stadgarna.
 5. En bostadsrättsförening har lagar, regler och förordningar som måste följas t.ex bostadsrättslagen, föreningens ordningsregler och föreningens stadgar där det framgår vilka skyldigheter och rättigheter den enskilda bostadsrättshavaren och föreningen har mot varandra. Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättshavare en större möjlighet att kunna påverka sitt boende.
 6. Du som bostadsrättsinnehavare skall inneha försäkring som enligt försäkringsbranschen bedöms lämplig för innehavare av bostadsrätt.
 7. Föreningen har tecknat ett avtal med en redovisningsbyrå som hanterar föreningens ekonomi.
 8. För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla är skyldiga att visa hänsyn och vi ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse av styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från bostadsrätten. Skyldigheten gäller i bostadsrätten men även i alla gemensamma utrymmen. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 23.00 på kvällen till kl 7.00 på morgonen. Nattetid skall det vara lugnt.
 9. RING 112!  Vid allvarligare olyckor såsom brand, fysiskt våld, slagsmål och misshandel bör du ringa 112 omedelbart. Det är viktigt att du ringer! Det kan innebära att du hjälper någon som råkat illa ut.
 10. I alla gemensamma utrymmen gäller god ordning som underlättar för oss alla. Gör rent efter dig och lämna utrymmen såsom du själv vill finna dem när du återkommer.
 11. Rökning är förbjuden i hela byggnaden och i anslutning till restaurangens uteservering
 12. Djur är tillåtet i fastigheten.

STYRELSEPROTOKOLL

Här finns styrelseprotokoll och årsredovisningar.

http://brfklippan.se/styrelse/

FRÅGOR?

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!!

Kontakta oss