Vår förening – regler och rutiner

Bostadsrättsföreningen Klippan i Kungshamn

Org.nr: 769618-1192

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Klippan i Kungshamn på Hotell Kungshamn. Med oss får du en trevlig vistelse, hyresintäkter för din bostadsrätt samt tillgång till fastighetens alla gemensamma lokaler och faciliteter.

 1. Allt avseende uthyrningen av bostadsrätterna regleras i ett uthyrningsavtal mellan Kungsresort AB och varje enskild bostadsrättsinnehavare. Avräkning redovisas och utbetalas till bostadsrättsinnehavaren månadsvis i efterskott.
 2. Kungsresort AB arrenderar Restaurangen av föreningen och Bostadsrättsföreningen har genom avtal med Kungsresort AB även överlåtit uthyrning och drift.
 3. Underhåll i bostadsrätten står du för och allt yttre underhåll samt underhåll av de gemensamma lokalerna står bostadsrättsföreningen för. Underhåll och ansvar framgår av föreningens stadgar.
 4. Precis som hyresgäster betalar hyra, ska den som har en bostadsrätt betala en så kallad årsavgift. Beloppet delas upp i tolv delar och inbetalningen ska ske varje månad i förskott. Årsavgiften ska bl.a täcka föreningens driftskostnader som vatten, fastighetsskatt, räntor och amortering på lån.
 5. Att köpa en bostadsrätt betyder att man köper rätten att nyttja en fastställd yta och man blir medlem i en bostadsrättsförening. Bostadsrättshavaren äger inte bostadsrätten utan det är bostadsrättsföreningen som äger hela fastigheten, det vill säga alla utrymmen i fastigheten och till fastigheten hörande utemiljö. Detta betyder att man som medlem blir delägare i en fastighet och har därmed ett personligt intresse av att föreningen sköts på ett tillfredställande sätt.
 6. Som bostadsrättshavare är man med och fattar beslut om hur fastigheten ska skötas, det görs vid den årliga ordinarie föreningsstämman eller vid en extra stämma. Önskar man få ett ärende behandlat på stämman ska det lämnas in skriftligt till styrelsen. När stämman ska hållas och tid för inlämning av ärenden styrs i stadgarna.
 7. En bostadsrättsförening har lagar, regler och förordningar som måste följas t.ex bostadsrättslagen, föreningens ordningsregler och föreningens stadgar där det framgår vilka skyldigheter och rättigheter den enskilda bostadsrättshavaren och föreningen har mot varandra. Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättshavare en större möjlighet att kunna påverka sitt boende.
 8. Du som Bostadsrättsinnehavare skall inneha försäkring som enligt försäkringsbranschen bedöms lämplig för innehavare av bostadsrätt.
 9. Prislista för bostadsrätternas uthyrning fastställer Kungsresort AB. För att uppnå ett optimalt uthyrningsresultat äger Kungsresort AB rätt att tillämpa en differentierad prissättning.
 10. Uthyrning är en fortlöpande process och en viss uthyrning kan redan finnas vid det tillfället ni skriver avtal för er bostadsrätt, dessa hyresgäster äger rätt till nyttjande av sin förbokning av uthyrningsobjektet oavsett om bostadsrätten upplåtes/överlåtes till dig.
 11. Observera att all uthyrning skall ske genom Kungsresort AB och för att undvika dubbelbokningar måste även bostadsrättsinnehavaren ”boka in sig själv”.
 12. Kungsresort AB utför städningen av er lägenhet efter er vistelse enligt avtalad prislista.
 13. Bostadsrätterna hyrs ut i enlighet med standard som är beskriven på Hotell Kungshamns hemsida. Önskar du ändra dessa förutsättningar är det ditt val MEN alla väsentliga ändringar som ägaren ämnar utföra såsom inventarier, installation eller annat ska omgående och i god tid meddelas skriftligen till driftsbolaget.
 14. Föreningen har tecknat ett avtal med PWC som hanterar föreningens ekonomi.
 15. För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla är skyldiga att visa hänsyn och vi ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse av styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från bostadsrätten. Skyldigheten gäller i bostadsrätten men även i alla gemensamma utrymmen. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 23.00 på kvällen till kl 7.00 på morgonen. Nattetid skall det vara lugnt.
 16. RING 112 VID ALLVARLIGARE OLYCKOR såsom brand, fysiskt våld, slagsmål och misshandel bör du ringa 112 omedelbart. Det är viktigt att du ringer! Det kan innebära att du hjälper någon som råkat illa ut.
 17. I alla gemensamma utrymmen gäller god ordning som underlättar för oss alla. Gör rent efter dig och lämna utrymmen såsom du själv vill finna dem när du återkommer.
 18. Rökning är förbjuden inomhus.
 19. Djur är tillåtet i fastigheten.
 20. Städning av lägenheten efter er vistelse utförs av Kungsresort AB enligt avtalat pris och är obligatorisk.